سرمايه شركت : 300,000,000,000 ريال

 

 

سهامداران

 

شركت ايران خودرو ديزل 58.72
شركت ZF 16.7
شركت سرمايه گذاري توسعه ملي 5.5
شركت سرمايه گذاري سمند 4.23
ساير 14.85
جمع كل 100%

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر