تجليل از شركت چرخشگر در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن ، بعنوان واحد نمونه صنعتي استان ( با حضور وزير محترم صنعت معدن و تجارت)

تجليل از شركت چرخشگر در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن ، بعنوان واحد نمونه صنعتي استان

( با حضور وزير محترم صنعت معدن و تجارت)

 

 

 

IMG 91822 

 

 

 

 

loh-for-sait1


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر