445212786 89529

 

 

چشم انداز(آرمان)شرکت چرخشگر

 

 

برترین شرکت منطقه درتوليد و تامین گیربکس و فرمان خودروسازان

با مشارکت برترین برندهای جهانی

 

 

 

بیانیه ماموریت شرکت چرخشگر

 

 

تولید، مونتاژ و بازرگانی انواع گیربکس، فرمان و قطعات

 

یدکی خودروهای تجاری و سواری

 

 

 

ارزشها و باورهای چرخشگر

 

·       حفظ منابع انسانی شایسته وبهره ور

 

·       مشتری مداری

 

·       حفظ حقوق صاحبان سهام

 

·       تفکر برد-برد با شرکای تجاری

 

·       انجام رسالتهای ملی و اجتماعی

 

 

 

مضامین استراتژیک چرخشگر

 

·       تنوع بخشی به سبد محصولات

 

·       بهبود عملکرد فرآیندهای تولید

 

·       توسعه شبکه تامین کنندگان

 

·       بهبود مستمر وافزایش کیفیت محصولات

 

·       افزایش رضایت مشتریان

  

 

 

بيانيــه خـــط مشـی

 

شركتچرخشگرتوليدكنندهانواعگيربكسوجعبهفرمانهيدروليكومكانيكي)خودروهايسبكوسنگين(درراستاي

توسعهپايداروتامينخواستههايمشتريانورضايتآنها   درتوليدپاكمحصولاتوبهبودمستمردركليهفرآيندهايسازماني،خطمشيوتعهداتخودرابشرحذيلاعلامميدارد :

 

v     تلاشدرتامينتماميخواستههايبهحقمشتريانوارتقاءمداومسطحكيفيمحصولات

 

v     تعهدبهانجامكاروجلبمشاركتپرسنلدرتماميسطوحسازماني

 

v     حفظمنابعسازمانيومنابعطبيعيازطريقبهينهسازيدرمصرفمنابع

 

vارتقاءتوانودانشفني،ايمنيوبهداشتشغليوزيستمحيطيازطريقآموزشپرسنلدرراستاي افزايشسطحكيفيمحصولاتتوليدي،كاهشپيامدهايزيستمحيطيوافزايشضريبايمنيوبهداشتشغلي

 

v     توسعهسبدمحصولاتازطريقتحقيقوتوسعه

 

v     تلاشدرجهتافزايشسهمساختداخلتوليداتتحتليسانس

 

v  تلاش درجهتافزايشسهمبازارهايداخليوصادراتمحصولاتازطريقشناساييبازارهايمنطقهايو فرامنطقهاي

 

v     تلاشدرجهتافزايشتوليدمحصولاتباماركتجاريشركتچرخشگر

 

v     انطباقباقوانينومقرراتمليوبينالملليوالزاماتخاصمشتريان

 

 

اينشركتدرراستايدستيابيبهاهدافمذكوراقدامبهانتخاب،استقرارواجراي سيستممديريتيكپارچه IMS

( ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-OHSAS 18001:2007)

نمودهومديريتارشدسازمانبرايحفظ،ارتقاءوپوياييسيستمهايمذكوروجهت اطمينانازتحققخطمشي،طيسالجلساتبازنگريمديريتتشكيلوتصميمگيريلازمرااتخاذمينمايد.

 

 

 

 

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر