مطالب

 

 مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به سال 1394    

 

    

homepage

 

 

مجمع عمومی  عادی ساليانه شرکت چرخشگر برای سال مالی 1394 ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1395/02/29 در هتل پارس تبريز تشکيل و تصميمات زير اتخاذ گرديد .

 

·        صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد مورد تصويب قرار گرفت .

·        مقرر گرديد از مبلغ دو ونيم ميليارد تومان سود حاصله از عملکرد شرکت در سال 1394 مبلغ 2.856.284.250 ريال به عنوان سود خالص بين سهامداران تقسيم گردد و مابقی بعنوان سود انباشته شرکت جهت اجرای پروژه های توسعه ای در نظر گرفته شود .

·        اعضای هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديد .

·        موسسه حسابرسی رهبين بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گرديد.

·        روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گرديد.

·    جلسه در ساعت 12:00 پايان يافت . 

 

36

 

 

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر