مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به سال 1394

 

 مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به سال 1394    

 

    

homepage

 

 

مجمع عمومی  عادی ساليانه شرکت چرخشگر برای سال مالی 1394 ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1395/02/29 در هتل پارس تبريز تشکيل و تصميمات زير اتخاذ گرديد .

 

·        صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد مورد تصويب قرار گرفت .

·        مقرر گرديد از مبلغ دو ونيم ميليارد تومان سود حاصله از عملکرد شرکت در سال 1394 مبلغ 2.856.284.250 ريال به عنوان سود خالص بين سهامداران تقسيم گردد و مابقی بعنوان سود انباشته شرکت جهت اجرای پروژه های توسعه ای در نظر گرفته شود .

·        اعضای هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديد .

·        موسسه حسابرسی رهبين بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گرديد.

·        روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گرديد.

·    جلسه در ساعت 12:00 پايان يافت . 

 

36

 

 

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر