اعضای کمیته های تخصصی

 

    

تيم هاي
 CFT
مميزان داخلي  FMEA
كيفيت
 FMEA
زيست محيطي
 SPC  APQP تیم كالاي ورودي  MSA  PPAP HSEكميته  کمیته سيستمهاي مديريت كيفيت  کمیته منابع انسانی کمیته طبقه بندی مشاغل کمیته حفاظت ایمنی کمیته وام کمیته فنی شورای معاونین کمیسیون معاملات کمیته رسيدگي به شكايات مشتريان کمیته ارتقاء کیفت طراحی   ارتقاء کیفیت پوسته تراشی
1  جعفري  جعفري  جعفري  جعفري  جعفري رفیعی  جعفري  جعفري ياسين پاكرو    سعيد محمدنژاد باباپور باباپور باباپور باباپور جعفری دادجویان دادجویان محمدزادگان  پورعلی محمد حامد    
2 سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد محمد نفيسي غفوری سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد پرويز عادلي  سلیمانی جعفری عادلی عباسی امینی موسوی نژاد یوشعی عبداللهي عبداللهي  مسعود خياطي 
3 عيسي صابر عيسي صابر پرويز عادلي علی آرا سعيد محمدنژاد افسري جبار حسين زاده محمد نفيسي محمد امين شاكري فر  خانم شمس فر  انصاری مهدیزاده نقدعلیزاده انصاری سلیمانی یوشعی عینی حسن زاده   محمدزادگان مجيد اقبالي 
4 محمد نفيسي محمد نفيسي ياسين پاكرو محمد حامد  مهرداد محمدی جعفر فتحي    مهرداد محمدي پرويز عادلي رسول احمدی    باغبان انصاری   اکبری عینی نوبری خاتمي  نصيري رضا حسن زاده 
5 رسول احمدي رسول احمدي   داود باقري   مستاجر     محمد رضا مختاري   مهرداد محمدی   محمودی نماینده شورا   وطن پور تاروردیزاده دهقانیان فتحي اقبالي    
6 جبار حسين زاده جبار حسين زاده   مهرداد محمدي   شفاعت     محمد علي هوشيار   پرویز احمدی         خرسند اسمعیلی صادق پور پورعلي پورحامد    
7 پرويز عادلي مهرداد محمدي                         نماینده واحد مربوطه   میرعباسزاده علی جعفری حيدرزاده    
8 ياسين پاكرو محمدامين شاكري فر                             محمودی     خياطي  
9 مهرداد محمدي وحيد پيروزرام                                  نفيسي   
10 محمدامين شاكري فر                                    داود باقري  
11                                        

 

 

علي جعفري


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر