حسن وفادار ينگجه مدير عامل و عضو هيئت مديره
مرتضی الهویی رئيس هيئت مديره
جان آدام کرایفسکی نایب رئیس هيئت مديره
رجب عباسیان عضو هيئت مديره
سيد مجيد بختياري عضو هيئت مديره

 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر