گيربكسهاي گروه نيسان

 1. SCGB-220-4P
 2. SCGB-320-4P
 3. SCGB-200-4V
 4. SCGB-200-5VO

گيربكسهاي گروهZF

 1. 6S-1701
 2. S5-24/3
 3. 16S-151
 4. 16S-221
 5. S5-42
 6. S5-240-5LTD
 7. SCGB-1500
 8. 5HP-592 

محصولات جعبه فرمان

 1. LS-6
 2. LS-8
 3. Pride-Hydraulic
 4. Pride-Mechanical
 5. Pride-Rane

 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر